I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě jednoho či více internetových videí HANYOGA (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.hanyoga.cz a odesláním objednávky.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Hana Flochová
Podhoří 130/12
664 34 Kuřim, Česká Republika

Telefon: 604 24 24 00
IČ: 72348119

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Předmět koupě je zakázáno jakkoliv šířit nebo poskytovat třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.hanyoga.cz Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.hanyoga.cz/joga/online-lekce-jogy. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.hanyoga.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.hanyoga.cz/kosik najdete konečnou cenu objednávky. Prodávající není plátcem DPH, cena je tedy konečná.

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

Způsob a možnost platby: Platba klasickým bankovním převodem na účet prodávajícího.

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn svou objednávku zrušit e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu prodávajícího, a to až do doby, než je jeho objednávka prodávajícím přijata e-mailem na emailovou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 14 dnů od doručení předmětu koupě, jinak jeho právo odstoupit od smlouvy zaniká.

Prodávající má právo odmítnout objednávku kupujícího nebo její část před přijetím objednávky zejména v těchto případech:

– prodávající nemůže službu momentálně poskytnout

– cena za služby se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, kupující bude informován e-mailem nebo telefonicky, případně se lze domluvit na dalším postupu (náhrada objednaných služeb jinými, zrušení objednávky). V případě, že služba nemá náhradu, bude objednávka (nebo její část) pouze odmítnuta.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy e-mailem doručeným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, neuhradil-li dlužník řádně a včas kupní cenu služeb. Případný nárok na náhradu škody, či smluvní pokutu tím není dotčen.

VI. Reklamační řád a informace o záruce

Není-li kupující se zakoupenými on-line lekcemi spokojen, má možnost se s prodávajícím dohodnout na vrácení poměrné části uhrazené ceny. A to zpět na účet, ze kterého úhradu za služby provedl.

VII. Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Kupující vyplněním a odesláním objednávky prodávajícímu vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění v rozsahu údajů vyplněných kupujícím v objednávce.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 19. června 2020.

Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany smlouvy, a to vždy v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách www.hanyoga.cz a je účinné ke dni odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané služby, jakož i Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující vázán, nedošlo-li k jejímu zrušení či odmítnutí dle čl. V. Smlouvy.

 

Odesláním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.