Provozní řád

Každý klient je povinen se seznámit s Provozním řádem studia HANYOGA. Během své návštěvy je povinen se jím řídit. Zakoupením vstupu, kurzu či workshopu klient vyjadřuje, že se s Provozním řádem seznámil a souhlasí s ním bez výhrad.

I.

Každý klient je oprávněn vstoupit do prostor studia HANYOGA a využívat jeho zařízení a služeb na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle aktuálního ceníku.

II.

Studio HANYOGA je otevřeno dle aktuální otevírací doby dle platného rozvrhu, který je uveden na webových stránkách www.hanyoga.cz v sekci rozvrh.

III.

Využitím rezervačního systému umístěného na webových stránkách studia může klient rezervovat svoji účast na lekci jógy dle platného rozvrhu. Lekce jsou vedeny kvalifikovanými instruktory. Provozovatel je oprávněn plánované lekce zrušit v případě jakýchkoliv událostí, které znemožňují poskytnutí nabízených služeb a tuto skutečnost oznamí na FB stránkách nebo přímo v rezervačním systému u dané lekce.

IV.

STORNO PODMÍNKY
 
STORNO LEKCE - Zrušení rezervace lekce lze provést v rezervačním systému nejpozději 6 hodin před jejím začátkem. V případě, že klient nedorazí na lekci nebo se odhlásí na poslední chvíli či po stanoveném limitu bude mu příslušná částka za tuto včas nestornovanou rezervaci odečtena z kreditu. 
Pokud klient opakovaně vytváří a ruší rezervace, bude jeho účet v rezervačním systému blokován po dobu jednoho měsíce. 
 
STORNO KURZU/WORKSHOPU - Po přihlášení na kurz/workshop je nutno do stanoveného data tímto kurzem/ workshopem uhradit příslušnou částku. Pokud se klient na zvolený kurz/workshop nemůže dostavit a rezervaci nezruší nejpozději 5 dní dopředu před začátkem kurzu/workshopu, studio je oprávněno akci účtovat v plné výši. Své místo však lze převést na jinou osobou.
 
Přihlášením v rezervačním systému klient souhlasí se storno podmínkami.
 

V.

Klientovi jsou k dispozici uzamykatelné šatní skříňky v určeném prostoru, sloužícím jako šatna. Po dobu své návštěvy je klient zodpovědný za klíč i šatní skříňku. Při odchodu je klient povinen svou skříňku vyprázdnit. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti a osobní věci uložené v těchto prostorách. Dojde-li k jejich odcizení či ztrátě, je klient povinen o tom informovat provozovatele či instruktora a kontaktovat Policii ČR.

VI.

Klient je povinen řídit se pokyny provozovatele či instruktora. Vstup do sálu je povolen bez obuvi. Při provozování příslušné činnosti nesmí klient ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních klientů. Každý klient je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním klientům studia HANYOGA.

VII.

Klient užívá zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí.

VIII.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese za zdravotní stav klientů žádnou zodpovědnost. Klient přizpůsobí cvičení svému zdravotnímu stavu a je povinen dodržovat pokyny instruktorů vztahujících se ke cvičení či vybavení. Jakékoliv zranění je klient povinen okamžitě nahlásit Provozovateli nebo instruktorovi. Základní lékarnička první pomoci je ve studiu.

IX.

Po skončení lekce je klient povinen po sobě uklidit vypůjčené pomůcky a vydezinfikovat studiovou jógovou podložku pomocí dezinfekčního spreje, který je ve studiu k dispozici.

X.

V prostorách studia je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek.

XI.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

V Kuřimi dne 1. ledna 2021